Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach jest samorządową instytucją kultury, która działa na terenie miasta i gminy Szczekociny od 1975 r. Naszym podstawowym celem jest inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej, realizacja zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, a od 2011 r. także w zakresie spo- rtu i rekreacji. Działalność MGOKiS ma charakter wielokierunkowy i prowadzona jest zgodnie z potrze- bami mieszkańców. Zgodnie ze statutem, naszym podstawowym celem jest prowadzenie wielokie- runkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja lokalnych inicjatyw kul- turalnych i sportowych w kraju i za granicą.

        

 

 
Wersja elektroniczna "Echa Szczekocin": kliknij tutaj
 **************************************************************
 **************************************************************
 
Regulamin i karta zgłoszenia: kliknij
 
 **************************************************************
 **************************************************************
 **************************************************************